BIRDS SEEN in TANZANIA (July-August, 2016)

Hartlaub's Turaco (Tauraco hartlaubi), Lake Manyara


DAWN ON THE SERENGETI: Safari in Tanzania
Lynn & John Salmon <>{