BIRDS SEEN in TANZANIA (July-August, 2016)

African Green Pigeon (Treron calvus), NgoroNgoro


DAWN ON THE SERENGETI: Safari in Tanzania
Lynn & John Salmon <>{