BIRDS SEEN in TANZANIA (July-August, 2016)

Northern Fiscal (Lanius humeralis), Ngorongoro


DAWN ON THE SERENGETI: Safari in Tanzania
Lynn & John Salmon <>{