NGORONGORO WORLD HERITAGE AREA

Maasai women wearing "plum" colors


DAWN ON THE SERENGETI: Safari in Tanzania
Lynn & John Salmon <>{